LKS Naprzód Czyżowice - strona oficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2018-01-11 Turnieje w Heidenau
 • 2017-12-21 Życzenia świąteczne
 • 2017-11-27 Sparingi, turnieje
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Naprzód Czyżowice - Rafako Racibórz 0:1
 • Granica Ruptawa - APN Odra Wodzisław Śląski 1:2
 • Forteca Świerklany - KS 1905 Krzanowice 3:4
 • Przyszłość Rogów - Naprzód Borucin 1:1
 • Polonia Marklowice - MKS 32 Radziejów - Popielów 2:3
 • Zameczek Czernica - Gwiazda Skrzyszów 0:1
 • Naprzód 32 Syrynia - Płomień Połomia 1:3
 • LKS Krzyżanowice - Naprzód 46 Zawada 1:3
 •        

Zegar

Wyszukiwarka

Logowanie

Losowa galeria

Start Pietrowice Wlk. - Naprzód Czyżowice
Ładowanie...

Sponsorzy

pozostali darczyńcy

 

 

 

 

Kontakty

Kalendarium

22

02-2018

czwartek

23

02-2018

piątek

15 urodziny obchodzi Jakub Szczęch

24

02-2018

sobota

25

02-2018

niedziela

26

02-2018

pon.

16 urodziny obchodzi Jakub Kwiatoń

15 urodziny obchodzi Szymon Sopyła

27

02-2018

wtorek

28

02-2018

środa

19 urodziny obchodzi Bartosz Bielski

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 80, wczoraj: 1224
ogółem: 3 543 387

statystyki szczegółowe

Statut klubu

STATUT
LUDOWEGO   KLUBU   SPORTOWEGO   „NAPRZÓD” CZYŻOWICEROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, Władza, charakter prawny


§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Czyżowice, zwany dalej „KLUBEM”

§ 2.
Terenem działania Klubu jest obszar województwa śląskiego a siedzibą miejscowość: Czyżowice

§ 3.
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą : „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.

§ 4.
1)    Klub posiada osobowość prawną,
2)    Klub może tworzyć jednostki regulaminowe  
     działające w ramach Klubu

§ 5.
Klub opiera swoją działalność mna pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6.
Klub może być członkiem organizacji społecznej o podobnym profilu działalności.

§ 7.
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

 
§8.
1.    Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2.    Klub realizuje swoje cele przez:

a)    współdziałanie z władzami sportowymi     
państwowymi i samorządami w celu zapewnienie członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b)    uczestniczenie w rozgrywkach i  
zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
c)    organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
d)    prowadzenie działalności szkoleniowej
e)    sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

§ 9.
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu i ich prawa i obowiązki


§10.
Członkowie Klubu dzielą się na:

1)    zwyczajnych
2)    uczestników
3)    honorowych
4)    wspierających

§ 11.
1.    Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele tak w kraju jak i zagranicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na pisemnej deklaracji.
2.    Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji  w trybie określonym w  §11. ust.1.
3.    Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
4.    Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, wspierający materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w  §11. ust.1.

§ 12.
1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:

  a)  wybierać i być wybieranym do władz
       Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b)    uczestniczyć w krajowych i  
zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz  
oraz oceniać ich działania,
d)    korzystać z uprawnień członkowskich
wynikających ze statutowej działalności Klubu,

2.    Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.    Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4.    Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem  czynnego prawa wyborczego.

§ 13.
Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1.    Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2.    Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3.    Stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4.    Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
5.    Regularnego opłacania składki członkowskiej w  wysokości  ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14.
1.    Członkostwo ustaje w przypadku :

a)    wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego na piśmie
b)    rozwiązania się stowarzyszenia,
c)    wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2.    Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3.    Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4.    Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
5.    Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu


§15.
Władzami Klubu są:

1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

§ 16.
Kadencja  Władz Klubu trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17.
1)    Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie członków zwoływane przez Zarząd, co roku jako sprawozdawcze  i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2)    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
a)    uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
b)    wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej,
c)    uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d)    udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji  Rewiz.,
e)    Uchwalenie wysokości składek członkowskich i innych opłat na rzecz Klubu,
f)    rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
g)    rozpatrywania oraz rozstrzygania wniosków Zarządu i członków Klubu.


§18.
W Walnym Zebraniu członków biorą udział:

1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2)    z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 19.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykle większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (50% + 1) w pierwszym terminie i bez względu na liczbę w drugim terminie.

§ 20.
1.    Walne Zebranie Członków zwoju Zarząd Klubu.
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:

a)    uchwały Zarządu podjętej większością
          głosów, ( 2/3 głosów)
b)    wniosku zgłoszonego przez co najmniej  połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych (50% + 1).

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

4.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21.
Zarząd jest organem władzy Klubu, działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22.
Zarząd składa się z  5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.
Do kompetencji Zarządu należy:

1.    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2.    Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
3.    Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
4.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
5.    Uchwalenie planów działania i planów finansowych.
6.    Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
7.    Powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzenie ich regulaminów.
8.    Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 24.
1.    W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji.
2.    Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
.
§ 25.
1.    W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2.    Tryb  postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3.    W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4.    Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 26.
1.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów i sekretarza a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
3.    Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 27.
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym  z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Komisja rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
3.    Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4.    Komisja rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5.    Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez  niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu


§28.
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Klubu składają się:
1.    Składki roczne członków Klubu.
2.    Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub.
3.    Darowizny, dotacje, środki pochodzące  z innej działalności statutowej.

§ 29.
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub głównego księgowego, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe


§30.
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania (50% + 1) i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 31.
1.    Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku uchwały Walnego Zebrania Członków, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania (50% + 1).
2.    Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
3.    Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Obowiązuje od 2006 r. do nadal

Odwiedza nas...

 

widgets

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

Naprzód CzyżowiceGranica Ruptawa
Naprzód Czyżowice   Granica Ruptawa
2018-03-17, 15:30:00


Statystyki przedmeczowe »

Ostatnie spotkanie

Polonia ŁaziskaNaprzód Czyżowice
Polonia Łaziska 2:6 Naprzód Czyżowice
2018-02-18, 19:30:00
Radlin
     
mecz towarzyski

Wyniki

Ostatnia kolejka 15
Naprzód Czyżowice 0:1 Rafako Racibórz
Granica Ruptawa 1:2 APN Odra Wodzisław Śląski
Forteca Świerklany 3:4 KS 1905 Krzanowice
Przyszłość Rogów 1:1 Naprzód Borucin
Polonia Marklowice 2:3 MKS 32 Radziejów - Popielów
Zameczek Czernica 0:1 Gwiazda Skrzyszów
Naprzód 32 Syrynia 1:3 Płomień Połomia
LKS Krzyżanowice 1:3 Naprzód 46 Zawada

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 16
Naprzód Czyżowice - Granica Ruptawa
APN Odra Wodzisław Śląski - Naprzód 46 Zawada
LKS Krzyżanowice - Płomień Połomia
Naprzód 32 Syrynia - Gwiazda Skrzyszów
Zameczek Czernica - MKS 32 Radziejów - Popielów
Polonia Marklowice - Naprzód Borucin
Przyszłość Rogów - KS 1905 Krzanowice
Forteca Świerklany - Rafako Racibórz

Facebook

Patronat medialny

Pogoda

Prawa autorskie

 Redakcja serwisu  www.naprzod-czyzowice.futbolowo.pl  informuje, że kopiowanie, powielanie, przetwarzanie tekstów, zdjęć bez uprzedniej zgody administratora jest zabronione i podlega karze. Ponadto komentarze obrażające kogokolwiek i zawierające wulgaryzmy, "napinkę" będą kasowane bądź edytowane.